Parkreglement


Alle leden, huurders & bezoekers van het bungalowpark LE CHAT zijn verplicht zich te houden en te onderwerpen aan de bepalingen van dit reglement. De dagelijkse controle op naleving van dit reglement berust bij de beheerder. Dit parkreglement is ondergeschikt aan het Intern Reglement van de vereniging van eigenaren Le Chat.

1.  Leden, huurders en andere gebruikers zijn verplicht tot een gebruik van de
woning zoals een goed huisvader betaamt.

2.   Op het gehele park geldt een maximum snelheid van 15 kilometer per uur.

3.   Op de toegangs- en binnenwegen mogen geen voertuigen worden
geparkeerd, behalve op de daartoe speciaal aangelegde parkeerplaatsen.

4.   Na zonsondergang mogen geen campers, caravans en tenten geparkeerd of
geplaatst zijn op het park.               
Aanhangwagens langer dan 3 meter, bestel- en vrachtauto’s mogen
geplaatst en geparkeerd worden bij het  uitvoeren van bouwactiviteiten,
met inachtneming van de in artikel 22 van het in het parkreglement
genoemde periode.

a Overnachten is alleen toegestaan in de vaste bebouwing.

b    Overnachten op welke andere wijze dan ook is niet toegestaan.

5.   Het veroorzaken van geluidshinder, op welke wijze dan ook, is
uitdrukkelijk verboden.

6.   Het houden van huisdieren is toegestaan, mits deze geen overlast
veroorzaken.

  a.  Honden dienen buiten het eigen erf aangelijnd te zijn.

   b. Zij dienen buiten het park te worden uitgelaten.

  c.   Bij een “ongelukje” op het park dienen uitwerpselen opgeruimd te
worden.

7.   Het is verboden door de tuinen van andere bungalows/villa’s te lopen.

8.   Het kappen van bomen en het beschadigen van de aanplant op het
openbaar terrein is verboden.

9.   In en buiten de woningen dient uiterste zindelijkheid te worden betracht.

 a.   Afval mag uitsluitend worden gedeponeerd in de
daartoe speciaal geplaatste vuilnisbakken c.q. containers.

 b.   Papier, karton of plastic flessen kunnen verzameld worden in de bij de
beheerder af te halen gele zakken.   
Volle zakken mogen in de containers nabij ingang NOORD gedeponeerd
worden.

10. Het stoken van vuur, anders dan in controleerbare vuurkorven en
barbecues, is ten strengste verboden.

11. In en buiten de woningen mogen geen activiteiten plaatsvinden of
goederen worden opgeslagen, die  gevaar voor brand kunnen vergroten of
bij brand extra gevaar kunnen opleveren, uitgezonderd beperkte opslag
       van open haard blokken.

12. Het gebruik van vuurkorven en barbecues kan verboden worden.

13. Het is op het gehele park verboden te jagen of te stropen.

  a.  Vissen binnen het park is slechts voorbehouden aan de bewoners en
huurders van het park.

14. Collecteren binnen het park is zonder toestemming van het bestuur niet
toegestaan.

15. In alle zaken, waarin dit Parkreglement niet voorziet, beslist het Bestuur
c.q. de beheerder namens het Bestuur.